cc_0260.jpg
1

[Josephine Chaplin, Ono Hiroyuki e Higashijima Tomie (vedova di Toraichi Kono )]

[1990]